Chào bạn!
Hiện nay, sachtienganhhn.com đã có chức năng để người dùng mua file từ đường link được gửi vào địa chỉ email người dùng ngay sau khi thanh toán qua cổng thanh toán Paypal. Dưới đây là 4 bước hướng dẫn tải file:
1. Tại trang chi tiết mỗi sản phẩm, bạn sẽ thấy nút bấm “BUY NOW” trong phần mô tả sản phẩm như trong ảnh:
Welcome!
Currently, we have provided a new function for users in order to download the files from the link sent to your email address immediately after your payment through Paypal payment gateway. Here are 4 download files steps:
1. At each product details page, you will see the button “BUY NOW” in the product description as below picture:

Paid2

– Nhấn nút “BUY NOW” để xuất hiện giỏ hàng My Shopping Bag, file ebook được thêm vào giỏ hàng với nội dung: Tên sản phẩm, số lượng, giá tính theo $.
– Nếu tiếp tục mua sản phẩm khác, bạn lặp lại thao tác trên trong trang chi tiết của sản phẩm khác. Để loại bỏ sản phẩm đã chọn, vui lòng bấm nút thùng rác (Remove). Để thanh toán, bạn nhấn nút “Checkout with Paypal” để chuyển sang cổng thanh toán Paypal
– Press the button “BUY NOW”, My Shopping Bag will appear, ebook file is added to the cart with Product name, quantity, price.
– If you wish to buy another products, you repeat the action on the detail pages of the products. To remove the selected products, please click the trash button (Remove). For payment, please click “Checkout with PayPal” to go to the Paypal payment gateway.

Paid3

2. Trang Paypal sẽ hiển thị thông tin về giá cả và số lượng của sản phẩm mà bạn đã chọn. Bạn được yêu cầu nhập các thông tin gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email (Link download sẽ được gửi tự động sau khi hoàn tất thanh toán vào địa chỉ email này)
Có hai cách để lựa chọn thanh toán:
TH 1: Đăng nhập vào tài khoản Paypal để thanh toán (Tạo tài khoản Paypal mới)
TH 2: Paypal cũng cho phép thanh toán bằng thẻ trả trước hoặc thẻ ghi nợ như Visa, MasterCard, American Express… Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng nhập thông tin thẻ để hoàn thành thanh toán.
Tất cả các phí dịch vụ sẽ được Paypal trừ vào tài khoản của người bán. Người mua sẽ không trả bất kỳ khoản phí nào cho Paypal.
2. Paypal page will displays information about price and quality of your chosen products. You are required to enter information including name, address, email address (download link will be sent automatically upon completion of your payment to this email address)
There are two payment methods:
Case 1: Login Paypal account to pay (Create new Paypal account)
Case 2: Payments by prepaid cards or debit cards such as Visa, MasterCard, American Express… are also allowed. If you haven’t had any accounts, please enter your card information to complete payment.
All service fees will be deducted into the seller’s account. The buyer will not pay any fees for Paypal.

Paid4

3. Sau khi thanh toán hoàn thành, bạn sẽ nhận được email gửi từ English ebook shop có link tải xuống các file và email xác nhận từ Paypal.
Ghi nhớ: Luôn kiểm tra email ngay cả trong hộp thư rác!
4. Bạn hãy tải xuống các file nén sau đó giải nén là sử dụng được.
Hỗ trợ: Email – nlonghung@gmail.com; Tel – O945.375.8O8
3. After completing payment, you will receive email from English ebook shop with links to download  files và confirmation email from Paypal.
Note: Always check the email even in the spam box!
4. Please download the compressed files then extract them.
Support: Email – nlonghung@gmail.com; Tel – O945.375.8O8

 Thank for your concern!

is seatgeek a reliable website